Ta strona uzywa plikw cookie w celu usprawnienia i ulatwienia dostepu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptacje tego stanu rzeczy.
Polityka prywatnosci    Jak wylaczyc cookiesAKCEPTUJE
ikona facebook

1.Niniejszy Regulamin okrela oglne warunki, zasady oraz sposb sprzeday prowadzonej przez Cyprian Broszkiewicz prowadzcego dziaalno gospodarcz pod firm CYPERMED Cyprian Broszkiewicz z siedzib w Lubominie NIP: 7431975589 REGON: 281346628, za porednictwem sklepu internetowego www.perfumygansk.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) oraz okrela zasady i warunki wiadczenia przez Cyprian Broszkiewicz prowadzcego dziaalno gospodarcz pod firm  CYPERMED Cyprian Broszkiewicz  z siedzib w Lubominie usug nieodpatnych drog elektroniczn.

 

1 Definicje

1.Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziaku do pitku z wyczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2.Dostawa - oznacza czynno faktyczn polegajc na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawc, za porednictwem Dostawcy, Towaru okrelonego w zamwieniu.

a) firm kuriersk:

3.Haso - oznacza cig znakw literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostpu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.

4.Klient - oznacza podmiot, na rzecz ktrego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mog by wiadczone usugi drog elektroniczn lub z ktrym zawarta moe by Umowa sprzeday.

5.Konsument - oznacza osob fizyczn dokonujc z przedsibiorc czynnoci prawnej niezwizanej bezporednio z jej dziaalnoci gospodarcz lub zawodow.

6.Konto Klienta - oznacza indywidualny dla kadego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawc, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy wiadczenia usugi prowadzenia Konta Klienta.

7.Login - oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, skadajce si z cigu znakw literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasem do zaoenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym.

8.Przedsibiorca - oznacza osob fizyczn, osob prawn lub jednostk organizacyjn niebdc osob prawn, ktrej ustawa przyznaje zdolno prawn, prowadzc we wasnym imieniu dziaalno gospodarcz lub zawodow i dokonujc czynnoci prawnej zwizan bezporednio z jej dziaalnoci gospodarcz lub zawodow.

9.Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.

10.Rejestracja - oznacza czynno faktyczn dokonan w sposb okrelony w Regulaminie, wymagan dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalnoci Sklepu Internetowego.

11.Sprzedawca - oznacza Cyprian Broszkiewicz prowadzcego dziaalno gospodarcz pod firm CYPERMED Cyprian Broszkiewicz  z siedzib w Lubominie 11-135 ul. Kopernika 51/2 Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziaalnoci Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki; e-mail: piekniepachniesz@o2.pl lub kontakt@piekniepachniesz.pl , bdc jednoczenie wacicielem Sklepu Internetowego.

13.Strona Internetowa Sklepu - oznacza strony internetowe, pod ktrymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, dziaajce w domenie perfumygdansk.pl

14.Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawc za porednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogcy by przedmiotem Umowy sprzeday.

15.Trway nonik - oznacza materia lub narzdzie umoliwiajce Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobicie do niego, w sposb umoliwiajcy dostp do informacji w przyszoci przez czas odpowiedni do celw, jakim te informacje su, i ktre pozwalaj na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

16.Umowa sprzeday - oznacza umow sprzeday zawart na odlego, na zasadach okrelonych w Regulaminie, midzy Klientem a Sprzedawc.

 

2 Postanowienia oglne i korzystanie ze Sklepu Internetowego

1.Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majtkowe prawa autorskie, prawa wasnoci intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a take do wzorcw, formularzy, logotypw zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjtkiem logotypw i zdj prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarw, do ktrych to prawa autorskie nale do podmiotw trzecich) nale do Sprzedawcy, a korzystanie z nich moe nastpowa wycznie w sposb okrelony i zgodny z Regulaminem oraz zgod Sprzedawcy wyraon na pimie.

2.Sprzedawca dooy stara, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego byo moliwe dla uytkownikw Internetu z uyciem wszystkich popularnych przegldarek internetowych, systemw operacyjnych, typw urzdze oraz typw pocze internetowych. Minimalne wymagania techniczne umoliwiajce korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to przegldarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z wczon obsug jzyka Javascript, akceptujca pliki typu „cookies” oraz cze internetowe o przepustowoci co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczoci ekranu 1024x768 pikseli.

3.Sprzedawca stosuje mechanizm plikw "cookies", ktre podczas korzystania przez Klientw ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane s przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urzdzenia kocowego Klienta. Stosowanie plikw "cookies" ma na celu poprawne dziaanie Strony Internetowej Sklepu na urzdzeniach kocowych Klientw. Mechanizm ten nie niszczy urzdzenia kocowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urzdzeniach kocowych Klientw ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urzdzeniach. Kady Klient moe wyczy mechanizm „cookies” w przegldarce internetowej swojego urzdzenia kocowego. Sprzedawca wskazuje, e wyczenie „cookies” moe jednak spowodowa utrudnienia lub uniemoliwi korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.

4.W celu zoenia zamwienia w Sklepie Internetowym za porednictwem Strony Internetowej Sklepu oraz w celu korzystania z usug dostpnych na Stronach Internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

5.Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treci o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usug nieodpatnych wiadczonych przez Sprzedawc, w sposb sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszajcy dobra osobiste osb trzecich.

6.Sprzedawca owiadcza, i publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usug wiadczonych drog elektroniczn wiza moe si z zagroeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientw przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosowa waciwe rodki techniczne, ktre zminimalizuj wskazane wyej zagroenia. W szczeglnoci powinni stosowa programy antywirusowe i chronice tosamo korzystajcych z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca si do Klienta z prob o udostpnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasa.

 

3 Rejestracja

1.W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowizany jest dokona nieodpatnej Rejestracji.

2.Rejestracja jest konieczna do zoenia zamwienia w Sklepie Internetowym.

3.W celu Rejestracji, Klient powinien wypeni formularz rejestracyjny udostpniony przez Sprzedawc na Stronie Internetowej Sklepu i przesa wypeniony formularz rejestracyjny drog elektroniczn do Sprzedawcy poprzez wybr odpowiedniej funkcji znajdujcej si w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Haso.

4.W trakcie wypeniania formularza rejestracyjnego, Klient ma moliwoci zapoznania si z Regulaminem, akceptujc jego tre poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

5.W trakcie Rejestracji Klient moe dobrowolnie wyrazi zgod na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Sprzedawca wyranie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a take o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych.

6.Wyraenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje moliwoci zawarcia ze Sprzedawc umowy o wiadczenie drog elektroniczn usugi Prowadzenie Konta Klienta. Zgoda moe by w kadej chwili cofnita, poprzez zoenie Sprzedawcy stosownego owiadczenia Klienta na Trwaym noniku. Owiadczenie moe zosta przykadowo przesane na adres Sprzedawcy za porednictwem poczty elektronicznej.

7.Po przesaniu wypenionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwocznie, drog elektroniczn na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawc. Z t chwil zawarta zostaje umowa o wiadczenie drog elektroniczn usugi prowadzenia Konta Klienta, za Klient uzyskuje moliwo dostpu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych, za wyjtkiem Loginu.

 

4 Zamwienia

1.Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowi oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientw do skadania ofert zawarcia Umowy sprzeday.

2.Klient moe skada zamwienia w Sklepie Internetowym za porednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dob.

3.Klient skadajcy zamwienie za porednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamwienie wybierajc Towar, ktrym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamwienia nastpuje przez wybr polecenia "Kup produkt" pod danym Towarem prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu caoci zamwienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy patnoci, skada zamwienie przez wysanie formularza zamwienia do Sprzedawcy, wybierajc na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „Realizuj zamwienie”. Kadorazowo przed wysyk zamwienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o cznej cenie za wybrany Towar i Dostawie, jak te o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowizany ponie w zwizku z Umow sprzeday.

4.Zoenie zamwienia stanowi zoenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzeday Towarw bdcych przedmiotem zamwienia.

5.Po zoeniu zamwienia, Sprzedawca przesya na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego zoenia.

6.Nastpnie, po potwierdzeniu zoenia zamwienia, Sprzedawca przesya na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informacj o przyjciu zamwienia do realizacji. Informacja o przyjciu zamwienia do realizacji jest owiadczeniem Sprzedawcy o przyjciu oferty, o ktrej mowa w 4 ust. 4 powyej i z chwil jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzeday.

7.Po zawarciu Umowy sprzeday, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyajc je na Trwaym noniku na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas Rejestracji lub skadania zamwienia adres.

 

5 Patnoci

1.Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowi ceny brutto i nie zawieraj informacji odnonie kosztw Dostawy i wszelkich innych kosztw, ktre Klient bdzie zobowizany ponie w zwizku z Umow sprzeday, o ktrych Klient bdzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i skadaniu zamwienia.

2.Klient moe wybra nastpujce formy patnoci za zamwione Towary:

a)przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamwienia rozpoczta zostanie po przesaniu Klientowi przez Sprzedawc potwierdzenia przyjcia zamwienia oraz po wpyniciu rodkw na rachunek bankowy Sprzedawcy);

b)przelew bankowy poprzez zewntrzny system patnoci sklepu Pena nazwa: Przelewy24 , obsugiwany przez firm Pena nazwa: 

DialCom24 Sp. z o.o. ul. Kanclerska 15, 60-327 Pozna

(w tym przypadku realizacja zamwienia rozpoczta zostanie po przesaniu Klientowi przez Sprzedawc potwierdzenia przyjcia zamwienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawc informacji z systemu Przelewy24  o dokonaniu patnoci przez Klienta);

c)gotwk za pobraniem, patno Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (w tym przypadku realizacja zamwienia i jego wysyka zostanie rozpoczta po przesaniu Klientowi przez Sprzedawc potwierdzenia przyjcia zamwienia);

d)gotwk przy odbiorze osobistym – patno w biurze Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamwienia zostanie dokonana niezwocznie po przesaniu Klientowi przez Sprzedawc potwierdzenia przyjcia zamwienia, za Towar wydany zostanie w biurze Sprzedawcy).

3.Klient jest kadorazowo informowany przez Sprzedawc na Stronie Internetowej Sklepu o terminie w jakim jest zobowizany dokona patnoci za zamwienie w wysokoci wynikajcej z zawartej Umowy sprzeday.

4.W wypadku niewywizania si przez Klienta z patnoci w terminie o ktrym mowa w 5 ust. 3, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie patnoci i informuje o nim Klienta na Trwaym noniku. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie patnoci zawiera rwnie informacj, e po bezskutecznym upywie tego terminu, Sprzedawca odstpi od Umowy sprzeday. W wypadku bezskutecznego upywu drugiego terminu na dokonanie patnoci, Sprzedawca przele Klientowi na Trwaym noniku owiadczenie o odstpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

 

6 Dostawa

1.Sprzedawca realizuje Dostaw wycznie na terytorium Unii Europejskiej.

2.Sprzedawca jest zobowizany dostarczy Towar bdcy przedmiotem Umowy sprzeday bez wad.

3.Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informacj o liczbie Dni Roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamwienia.

4.Termin Dostawy i realizacji zamwienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z 5 ust. 2.

5.Termin Dostawy i realizacji zamwienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach roboczych od dnia zawarcia Umowy sprzeday w wypadku wyboru przez Klienta opcji patnoci „za pobraniem”.

6.Zamwione Towary s dostarczane do Klienta za porednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamwienia. W przypadku wyboru InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzib w Krakowie jako Dostawcy, adresem Dostawy bdzie adres paczkomatu wybranego przez Klienta w momencie skadania zamwienia.

7.W dniu wysania Towaru do Klienta (jeli nie wybrano moliwoci osobistego odbioru Towaru) przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzajca nadanie przesyki przez Sprzedawc.

8.Klient powinien zbada dorczon przesyk w czasie i w sposb przyjty przy przesykach danego rodzaju, w obecnoci pracownika Dostawcy. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyki Klient ma prawo da od pracownika Dostawcy spisania waciwego protokou.

9.Klient ma moliwo odbioru osobistego zamwionego Towaru. Odbioru mona dokona w biurze Sprzedawcy w Dni Robocze, w godzinach otwarcia wskazanych na Stronie Internetowej Sklepu, po wczeniejszym ustaleniu ze Sprzedawc terminu odbioru poczt elektroniczn lub telefonicznie.

10.Sprzedawca, zgodnie z wol Klienta, docza do przesyki bdcej przedmiotem Dostawy paragon obejmujc dostarczane Towary.

11.W przypadku nieobecnoci Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy skadaniu zamwienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie prb kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w ktrym Klient bdzie obecny. W przypadku zwrotnego odesania zamwionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawc, Sprzedawca skontaktuje si z Klientem drog elektroniczn lub telefonicznie, ustalajc ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

12.Po dokonaniu Dostawy zakupionego Towaru, Sprzedawca w ramach realizacji umowy z Klientem moe przesa Klientowi na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypenienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Klient jest uprawniony, jednak nie zobowizany do jej wypenienia.

 

7 Rkojmia

1.Sprzedawca zapewnia Dostaw Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny wzgldem Klienta, jeeli Towar ma wad fizyczn lub prawn (rkojmia).

2.Jeeli Towar ma wad Klient moe:

a)zoy owiadczenie o obnieniu ceny albo odstpieniu od Umowy sprzeday, chyba e Sprzedawca niezwocznie i bez nadmiernych niedogodnoci dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wad usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeeli Towar by ju wymieniony lub naprawiany przez sprzedawc albo sprzedawca nie uczyni zado obowizkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunicia wad. Klient moe zamiast zaproponowanego przez Sprzedawc usunicia wady da wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru da usunicia wady, chyba e doprowadzenie rzeczy do zgodnoci z umow w sposb wybrany przez Klienta jest niemoliwe albo wymagaoby nadmiernych kosztw w porwnaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawc. Przy ocenie nadmiernoci kosztw uwzgldnia si warto Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a take bierze si pod uwag niedogodnoci, na jakie naraaby Klienta inny sposb zaspokojenia.

b)da wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunicia wady. Sprzedawca jest obowizany wymieni Towar wadliwy na wolny od wad lub usun wad w rozsdnym czasie bez nadmiernych niedogodnoci dla Klienta.

Sprzedawca moe odmwi zadouczynienia daniu Klienta, jeeli doprowadzenie do zgodnoci z Umow sprzeday Towaru wadliwego w sposb wybrany przez Klienta jest niemoliwe lub w porwnaniu z drugim moliwym sposobem doprowadzenia do zgodnoci z Umow sprzeday wymagaoby nadmiernych kosztw. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

3.Klient, ktry wykonuje uprawnienia z tytuu rkojmi, jest obowizany dostarczy rzecz wadliw na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta bdcego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.

4.Sprzedawca odpowiada z tytuu rkojmi, jeeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upywem dwch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunicie wady lub wymian Towaru na wolny od wad przedawnia si z upywem roku, lecz termin ten nie moe zakoczy si przed upywem terminu okrelonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient moe odstpi od Umowy sprzeday lub zoy owiadczenie o obnieniu ceny z powodu wady Towaru. Jeeli Klient da wymiany Towaru na wolny od wad lub usunicia wady, termin do odstpienia od Umowy sprzeday lub zoenia owiadczenia o obnieniu ceny rozpoczyna si z chwil bezskutecznego upywu terminu do wymiany Towaru lub usunicia wady.

 

8 Reklamacje

1.Wszelkie reklamacje zwizane z Towarem lub realizacj Umowy sprzeday, Klient moe kierowa w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.

2.Sprzedawca, w cigu 14 dni od dnia dania zawierajcego reklamacj ustosunkuje si do reklamacji Towaru lub reklamacji zwizanej z realizacj Umowy sprzeday zgoszonej przez Klienta.

3.Klient moe zgosi Sprzedawcy reklamacj w zwizku z korzystaniem z usug nieodpatnych wiadczonych drog elektroniczn przez Sprzedawc. Reklamacja moe by zoona w formie elektronicznej i przesana na adres piekniepachniesz@o2.pl lub kontakt@piekniepachniesz.pl W zgoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrze opis zaistniaego problemu. Sprzedawca niezwocznie, lecz nie pniej ni w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

 

9 Gwarancja

1.Towary sprzedawane przez Sprzedawc mog by objte gwarancj udzielon przez producenta Towaru bd dystrybutora.

2.W wypadku Towarw objtych gwarancj, informacja dotyczca istnienia i treci gwarancji jest kadorazowo prezentowana na Stronie Internetowej Sklepu.

 

10 Odstpienie od Umowy sprzeday

1.Klient bdcy Konsumentem, ktry zawar Umow sprzeday, moe w terminie 14 dni odstpi od niej bez podawania przyczyny.

2.Bieg terminu na odstpienie od Umowy sprzeday rozpoczyna si od chwili objcia Towaru w posiadanie przez Klienta. Klient moe odstpi od Umowy sprzeday skadajc Sprzedawcy owiadczenie o odstpieniu. Owiadczenie mona zoy na formularzu, ktrego wzr zosta zamieszczony przez Sprzedawc na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: Formularz odstpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysanie owiadczenia przed jego upywem. Klient moe odstpi od Umowy sprzeday, skadajc Sprzedawcy owiadczenie o odstpieniu za porednictwem wzoru formularza udostpnionego na stronie internetowej sklepu. Do zachowania terminu wystarczy wysanie owiadczenia przed jego upywem. Sprzedawca niezwocznie potwierdza Klientowi otrzymanie zoonego formularza.

3.W przypadku odstpienia od Umowy sprzeday, jest ona uwaana za niezawart.

4.Jeli Klient zoy owiadczenie o odstpieniu od Umowy sprzeday zanim Sprzedawca przyj jego ofert, oferta przestaje wiza.

5.Sprzedawca ma obowizek niezwocznie, nie pniej ni w terminie 14 dni od dnia otrzymania owiadczenia Klienta o odstpieniu od Umowy sprzeday, zwrci mu wszystkie dokonane przez niego patnoci, w tym koszt Dostawy. Sprzedawca moe wstrzyma si ze zwrotem patnoci otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesania Towaru, w zalenoci od tego, ktre zdarzenie nastpi wczeniej.

6.Jeeli Klient korzystajcy z prawa do odstpienia wybra sposb dostarczenia Towaru inny ni najtaszy zwyky sposb Dostawy oferowany przez Sprzedawc, Sprzedawca nie jest zobowizany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztw.

7.Klient ma obowizek zwrci Towar Sprzedawcy niezwocznie, jednak nie pniej ni w terminie 14 dni od dnia, w ktrym odstpi od Umowy sprzeday. Do zachowania terminu wystarczy odesanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upywem tego terminu.

8.W wypadku odstpienia Klient ponosi tylko bezporednie koszty zwrotu Towaru.

9.Jeli ze wzgldu na swj charakter Towar nie moe zosta w zwykym trybie odesany poczt, Sprzedawca informuje Klienta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.

10.Klient ponosi odpowiedzialno za zmniejszenie wartoci Towaru bdce wynikiem korzystania z niego w sposb wykraczajcy poza sposb konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

11.Sprzedawca dokonuje zwrotu patnoci przy uyciu takiego samego sposobu zapaty, jakiego uy Klient, chyba, e Klient wyranie zgodzi si na inny sposb zwrotu, ktry nie wie si dla niego z adnymi kosztami.

12.Prawo odstpienia od Umowy sprzeday nie przysuguje Klientowi bdcemu Konsumentem w odniesieniu do umw, w ktrych Towarem jest rzecz dostarczana w zapiecztowanym opakowaniu, ktrej po otwarciu opakowania nie mona zwrci ze wzgldu na ochron zdrowia lub ze wzgldw higienicznych, jeeli opakowanie zostao otwarte po dostarczeniu.

 

11 Usugi nieodpatne

1.Sprzedawca wiadczy na rzecz Klientw, drog elektroniczn usugi nieodpatne:

a)Formularz kontaktowy;

b)Newsletter;

c)Pole znajomemu;

d)Prowadzenie Konta Klienta;

e)Zamieszczanie opinii.

2.Usugi wskazane w 11 ust. 1 powyej wiadczone s 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dob.

3.Sprzedawca zastrzega sobie moliwo wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostpu do wybranych wymienionych usug, o czym poinformuje Klientw w sposb waciwy dla zmiany Regulaminu.

4.Usuga Formularz kontaktowy polega na wysaniu za pomoc formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu wiadomoci do Sprzedawcy.

5.Rezygnacja z usugi nieodpatnej Formularz kontaktowy, moliwa jest w kadej chwili i polega na zaprzestaniu wysyania zapyta do Sprzedawcy.

6.Z usugi Newsletter moe skorzysta kady Klient, ktry wprowadzi swj adres poczty elektronicznej, wykorzystujc w tym celu formularz rejestracyjny udostpniony przez Sprzedawc na Stronie Internetowej Sklepu. Po przesaniu wypenionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwocznie, drog elektroniczn na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie przez Sprzedawc. Z t chwil zawarta zostaje umowa o wiadczenie drog elektroniczn usugi Newsletter.

Klient moe dodatkowo podczas Rejestracji zaznaczy odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym w celu subskrypcji Newsletter.

7.Usuga Newsletter polega na przesyaniu przez Sprzedawc, na adres poczty elektronicznej, wiadomoci w formie elektronicznej zawierajcej informacje o nowych produktach lub usugach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyany jest przez Sprzedawc do wszystkich Klientw, ktrzy dokonali subskrypcji.

8.Kady Newsletter kierowany do danych Klientw zawiera, w szczeglnoci: informacj o nadawcy, wypenione pole „temat”, okrelajce tre przesyki oraz informacj o moliwoci i sposobie rezygnacji z usugi nieodpatnej Newsletter.

9.Klient moe w kadej chwili zrezygnowa z otrzymywania Newsletter’a poprzez kontakt ze sprzedawc drog mailow pod adresem kontakt@piekniepachniesz.pl

10.Usuga Prowadzenie Konta Klienta dostpna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostpnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu, umoliwiajcego Klientowi modyfikacje danych, ktre poda podczas Rejestracji, jak te ledzenia stanu realizacji zamwie, jak te historii zamwie ju zrealizowanych.

11.Klient, ktry dokona Rejestracji moe zgosi danie usunicia Konta Klienta Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgoszenia dania usunicia Konta Klienta przez Sprzedawc, moe ono zosta usunite do 14 dni od zgoszenia dania.

12.Usuga Zamieszczanie opinii polega na umoliwieniu przez Sprzedawc, Klientom posiadajcym Konto Klienta publikacji na Stronie Internetowej Sklepu indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi Klienta dotyczcych w szczeglnoci Towarw.

13.Rezygnacja z usugi Zamieszczanie opinii moliwa jest w kadej chwili i polega na zaprzestaniu zamieszczania treci przez Klienta na Stronie Internetowej Sklepu.

14.Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostpu do Konta Klienta i usug nieodpatnych, w przypadku dziaania przez Klienta na szkod Sprzedawcy lub innych Klientw, naruszenia przez Klienta przepisw prawa lub postanowie Regulaminu, a take, gdy zablokowanie dostpu do Konta Klienta i usug nieodpatnych jest uzasadnione wzgldami bezpieczestwa - w szczeglnoci: przeamywaniem przez Klienta zabezpiecze Strony Internetowej Sklepu lub inne dziaania hakerskie. Zablokowanie dostpu do Konta Klienta i usug nieodpatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbdny do rozwizania kwestii stanowicej podstaw zablokowania dostpu do Konta Klienta i usug nieodpatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostpu do Konta Klienta i usug nieodpatnych drog elektroniczn na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

 

12 Odpowiedzialno Klienta w zakresie zamieszczanych przez niego treci

1.Zamieszczajc treci oraz udostpniajc je Klient dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treci. Zamieszczane treci nie wyraaj pogldw Sprzedawcy i nie powinny by utosamiane z jego dziaalnoci. Sprzedawca nie jest dostawc treci, a jedynie podmiotem, ktry zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.

2.Klient owiadcza, e:

a)jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majtkowych, praw wasnoci przemysowej i/lub praw pokrewnych do – odpowiednio - utworw, przedmiotw praw wasnoci przemysowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotw praw pokrewnych, ktre skadaj si na treci;

b)umieszczenie oraz udostpnienie w ramach usug, o ktrych mowa w 11, danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczcych osb trzecich nastpio w sposb legalny, dobrowolny oraz za zgod osb, ktrych one dotycz;

c)wyraa zgod na wgld do opublikowanych treci przez innych Klientw oraz Sprzedawc, jak rwnie upowania Sprzedawc do ich wykorzystania nieodpatnie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;

d)wyraa zgod na dokonywanie opracowa utworw w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3.Klient nie jest uprawniony do:

a)zamieszczania w ramach korzystania z usug, o ktrych mowa w 11, danych osobowych osb trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osb trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej;

b)zamieszczania w ramach korzystania z usug, o ktrych mowa w 11, treci o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.

4.Sprzedawca ponosi odpowiedzialno za zamieszczane przez Klientw treci pod warunkiem otrzymania powiadomienia zgodnie z 13 Regulaminu.

5.Zabronione jest zamieszczanie przez Klientw w ramach korzystania z usug, o ktrych mowa w 11, treci ktre mogyby w szczeglnoci:

a)zosta zamieszczane w zej wierze, np. z zamiarem naruszenia dbr osobistych osb trzecich;

b)narusza jakiekolwiek prawa osb trzecich, w tym prawa zwizane z ochron praw autorskich i praw pokrewnych, ochron praw wasnoci przemysowej, tajemnic przedsibiorstwa lub majce zwizek ze zobowizaniami o zachowaniu poufnoci;

c)posiada charakter obraliwy bd stanowi grob skierowan do innych osb, zawierayby sownictwo naruszajce dobre obyczaje (np. poprzez uycie wulgaryzmw lub okrele powszechnie uznawanych za obraliwe);

d)pozostawa w sprzecznoci z interesem Sprzedawcy;

e)narusza w inny sposb postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowizujcego prawa, normy spoeczne lub obyczajowe.

6.W przypadku otrzymania powiadomienia zgodnie z 13 Regulaminu, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treci zamieszczanych przez Klientw w ramach korzystania przez nich z usug, o ktrych mowa w 11, w szczeglnoci w odniesieniu do treci co, do ktrych, opierajc si na doniesieniach osb trzecich lub odpowiednich organw stwierdzono, e mog one stanowi naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowizujcych przepisw prawa. Sprzedawca nie prowadzi biecej kontroli zamieszczanych treci.

7.Klient wyraa zgod na nieodpatne wykorzystywanie przez Sprzedawc umieszczonych przez niego treci w ramach Strony Internetowej Sklepu.

 

13 Zgaszanie zagroenia lub naruszenia praw

1.W przypadku, gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, i tre publikowana na Stronie Internetowej Sklepu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralno, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnic chronion prawem lub na podstawie zobowizania, moe powiadomi Sprzedawc o potencjalnym naruszeniu.

2.Sprzedawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwoczne dziaania majce na celu usunicie ze Strony Internetowej Sklepu, treci bdcych przyczyn naruszenia.

 

14 Ochrona danych osobowych

1.Administratorem danych osobowych Klientw przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji, skadania zamwienia jednorazowego oraz w ramach wiadczenia przez Sprzedawc usug drog elektroniczn lub w ramach innych okolicznoci okrelonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.

2.Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientw w celu realizacji zamwie, wiadczenia przez Sprzedawc usug drog elektroniczn oraz innych celw okrelonych w Regulaminie. Dane s przetwarzane wycznie na podstawie przepisw prawa lub zgody wyraonej przez Klienta.

3.Zbir danych osobowych przekazanych Sprzedawcy zgaszany jest przez Sprzedawc Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

4.Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrzeeniem, e niepodanie okrelonych danych w procesie Rejestracji uniemoliwia Rejestracj i zaoenie Konta Klienta oraz uniemoliwia zoenie i realizacj zamwienia Klienta, w przypadku skadania zamwienia bez Rejestracji Konta Klienta.

5.Kady kto przekae Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostpu do ich treci oraz do ich poprawiania.

6.Sprzedawca zapewnia moliwo usunicia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczeglnoci w przypadku usunicia Konta Klienta. Sprzedawca moe odmwi usunicia danych osobowych, jeeli Klient nie uregulowa wszystkich nalenoci wobec Sprzedawcy lub naruszy obowizujce przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbdne do wyjanienia tych okolicznoci i ustalenia odpowiedzialnoci Klienta.

7.Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokada wszelkich stara w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostpem lub wykorzystaniem.

8.Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbdnym do realizacji Dostawy.

9.W przypadku, gdy Klient wybierze patno poprzez system PayU jego dane osobowe s przekazywane w zakresie niezbdnym dla realizacji patnoci spce PayU z siedzib Poznaniu.

10.Sprzedawca za wyran i dobrowoln zgod Klienta, moe przekaza dane osobowe Klienta firmie Ceneo Sp. z o.o. z siedzib w Poznaniu (60-166 Pozna, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej do rejestru przedsibiorcw prowadzonego przez Sd Rejonowy Pozna – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydzia Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000493884, w celu przesania, przez Ceneo Sp. z o.o. z siedzib w Poznaniu, na adres e-mail Klienta ankiety sucej uzyskaniu od Klienta opinii na temat transakcji dokonywanej przez Klienta w Sklepie Internetowym.

 

15 Rozwizanie umowy (nie dotyczy Umw sprzeday)

1.Zarwno Klient, jak i Sprzedawca mog rozwiza umow o wiadczenie usug drog elektroniczn w kadym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeeniem zachowania praw nabytych przez drug stron przed rozwizaniem ww. umowy oraz postanowie poniej.

2.Klient, ktry dokona Rejestracji rozwizuje umow o wiadczenie usug drog elektroniczn, poprzez wysanie do Sprzedawcy stosownego owiadczenia woli, przy uyciu dowolnego rodka komunikacji na odlego, umoliwiajcego zapoznanie si Sprzedawcy z owiadczeniem woli Klienta.

3.Sprzedawca wypowiada umow o wiadczenie usug drog elektroniczn poprzez wysanie do Klienta stosownego owiadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.

 

16 Postanowienia kocowe

1.Sprzedawca ponosi odpowiedzialno z tytuu niewykonania lub nienaleytego wykonania umowy, lecz w przypadku umw zawieranych z Klientami bdcymi Przedsibiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialno tylko w przypadku umylnego wyrzdzenia szkody i w granicach rzeczywicie poniesionych strat przez Klienta bdcego Przedsibiorc.

2.Tre niniejszego Regulaminu moe zosta utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na noniku lub pobranie w kadej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.

3.W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzeday, strony bd dyy do rozwizania sprawy polubownie. Prawem waciwym dla rozstrzygania wszelkich sporw powstaych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

4.Kady Klient moe skorzysta z pozasdowych sposobw rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze. W tym zakresie moliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy staych mediatorw oraz istniejcych orodkach mediacyjnych przekazywane s i udostpniane przez Prezesw waciwych Sdw Okrgowych.

5.Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamwienia przyjte przez Sprzedawc do realizacji przed dniem wejcia w ycie nowego Regulaminu s realizowane na podstawie Regulaminu, ktry obowizywa w dniu skadania zamwienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w ycie w terminie 7 dni od opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejciem w ycie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomoc wiadomoci przesanej drog elektroniczn zawierajcej odnonik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treci Regulaminu obowizany jest zawiadomi o tym fakcie Sprzedawc, co skutkuje rozwizaniem umowy zgodnie z  postanowieniami 15.

6.Regulamin wchodzi w ycie z dniem 25 grudnia 2014 r. 

 

Wzr formularza odstpienia od umowy sprzeday: 

CYPERMED Cyprian Broszkiewicz                                         …………………………………………………… 
Kopernika 51/2, 11-135 Lubomino                                                                                                                miejscowo, data 


E-mail:kontakt@piekniepachniesz.pl                                                                            

mi i nazwisko konsumenta (-w) ….……………………………………………………………………….…………………………. 
Adres konsumenta (-w) ………………………………………………………………………………………………………………... 
Numer zamwienia / faktury ….......…...........……………………………………………………………………………………….. 

                                                                  Formularz odstpienia od umowy 
                                    (naley wypeni i odesa tylko w przypadku chci odstpienia od umowy) 


Niniejszym informuj o odstpieniu od umowy sprzeday nastpujcego produktu: 
[nazwa produktu] ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Data zawarcia umowy: ……………………………………………………………. 


                                                          ……………………..…………………….. 
                                                               Podpis konsumenta 
                                 (tylko jeeli formularz jest przesyany w wersji papierowej)

Docz do naszego newslettera

Nie przegap adnej promocji i informacji o nowociach

Bezpieczestwo zakupw!

 • Wycznie oryginalne produkty!
 • Dobrze zabezpieczona paczka!
 • Polityka prywatnoci!
perfumy
 • loga producentow
 • loga producentow
 • loga producentow
 • loga producentow
 • loga producentow
 • loga producentow
 • loga producentow
 • loga producentow
 • loga producentow
 • loga producentow
 • loga producentow
 • loga producentow
 • loga producentow
 • loga producentow
 • loga producentow
 • loga producentow
 • loga producentow
 • loga producentow
 • loga producentow
 • loga producentow
 • loga producentow